Płyty marmurowe

Polityka prywatności VERICO Experts Sp. z o.o.

 

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu.

Treść naszej polityki prywatności została dostosowana do wymagań Rozporządzenia 2016/679.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma VERICO Experts Sp. z o.o.
adres: ul. Strzelców 50/10 81-586 Gdynia. Tel. 58/6683313, adres email: rodo@verico.pl.

2. Firma przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:
Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a, b, c oraz f
(w odniesieniu do niżej wymienionych punktów) w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy,

 • rozpatrywania skarg i reklamacji,

 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową,

 • archiwizowania dokumentacji,

 • przedstawienia oferty własnych produktów i usług.

4. Prawa, które przysługują każdej osobie to:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),

 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),

 • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach

 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).

 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).  W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.

 • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody

 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

W każdej chwili mogą Państwo egzekwować swoje uprawnienia, wysyłając maila na adres: rodo@verico.pl.

5. Dane osobowe są przetwarzane do czasu przedawnienia się roszczenia z tytułu zawartej umowy na wykonanie naszych usług lub do momentu cofnięcia zgody.

6. Dane osobowe dot. Państwa przekazujemy podmiotom krajowym i zagranicznym ( w tym w krajach poza Unią Europejską), wyłącznie w celu realizacji zadań podanych w pkt. 3. niniejszej Polityki np.: dostawcom kupowanych przez Państwa towarów, podmiotom wykonującym usługi kontroli towarów, usługi logistyczne, kurierskie, prawne, informatyczne, księgowe i inne.

7. Dane osobowe dot. Państwa nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Zapewniamy, że Państwa dane osobowe są należycie chronione w VERICO Experts Sp. zo.o. i  serwisach internetowych należących do naszej firmy.

www.chiny-verico.pl
www.stone-express.eu
www.granit-indie.pl

W/w serwisy są zabezpieczone certyfikatem SSL, który potwierdza bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy użytkownikiem a serwerem i są gwarantem zachowania poufności danych i całej komunikacji.

Verico Experts Sp. z o.o.
Gdynia , 25.05.2018 r.